İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

6 Maddede Yabancıların Tapu ve Vatandaşlık İşlemleri!

6 Maddede Yabancıların Tapu ve Vatandaşlık İşlemleri!

Yabancıların vatandaşlık limitinde yapılan indirim, konut satışlarını arttırdığı gibi, tapu dairelerinde de yoğunluk yarattı. Peki, konut alan yabancıların tapu ve vatandaşlık işlemleri nelerdir?

Bilindiği üzere en az 1 milyon Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancıların vatandaşlık hakkında limit 250 bin Amerikan Doları'na indirilmişti.

Bu kapsamda konut alan yabancıların tapu ve vatandaşlık işlemlerinin açıklandığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından tüm bölge müdürlüklerine gönderildi.

Tapu müdürlüklerine yapılan taşınmaz edinim başvurularına ilişkin işlemler genelgede belirtildiği şekilde gerçekleştirilecek.

Konut alan yabancıların tapu ve vatandaşlık işlemleri

1. Talepte bulunabilmek için 12 Ocak 2017-18 Eylül 2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmazlar için taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 1 milyon- 19 Eylül 2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 250 bin Amerikan Doları tutarında olması gerekiyor.

2. Yönetmeliğin anılan maddesinde yer alan tutarın tespitinde yararlanmak üzere değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve değerleme kuruluşunca onaylanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranıyor. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekiyor. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılıyor. Edinim süreci tamamlanmış taşınmazlar için talepte bulunulmuş ise taşınmazın/taşınmazların edinim tarihi esas alınarak düzenlenmiş taşınmaz değerleme raporu isteniyor.

3. Resmi senette yer alan satış bedeli, değerleme raporunda yer alan bedelden düşük olamıyor. Taşınmazın/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ııın efektif satış kuru esas alınarak hesaplanıyor.(İşlem tarihinde henüz ilan edilmemiş ise bir önceki giiniin efektif satış kuru esas alınır.) Edinim süresi tamamlanmış taşınmazlar için de resmi senette ve değerleme raporunda yer alan bedelin Yönetmelikte belirlenen tutarların üzerinde olması gerekiyor.

4. Bu kapsamda yapılacak yeni başvurularda satış bedeli transferinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi; bedelin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile tevsik edilmesi gerekiyor. (Bu dekontların Genel Müdürlüğe bildirim aşamasına kadar sunulması gerekiyor.)

5. Yine bu kapsamda edinime konu taşınmazın/taşınmazların, kişinin eşi veya çocukları da dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına kayıtlı olmaması; kişinin kendisi, eşi veya çocukları tarafından 12 Ocak 2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekiyor.

6. Edinilecek taşınmazın ipoteğe konu olması ya da ipotekli olarak satın alınması hallerinde aranan değerin tespitinde ipotek bedeli düşülmek suretiyle kalan kısmı dikkate alınıyor.

Tüm bu hususlar doğrultusunda;

1) a) Edinim süreci tamamlanmış taşınmaz/taşınmazlar üzerinde bir talep söz konusu ise başvurulan tapu müdürlüğünce tescil istem belgesi düzenlenerek ilgili taşınmaz/taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılacak.

b) Edinim süreci tamamlanmış ancak bedelinin eksik olduğu hallerde bu bedeli tamamlamak üzere alınacak yeni taşınmazın resmi senedine, öncekiler için ise düzenlenecek tescil istem belgesine aşağıda yer alan beyana yer verilerek ilgili taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılacak.

2) Birden fazla Tapu Müdürlüğünün yetki alanına giren taşınmazların söz konusu olduğu talepler, yetki alanı dışı tapu işlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında başvurunun yapıldığı tapu müdürlüğünce karşılanacak.

Belirtmenin Tescili

Yapılan başvurular sonucu düzenlenecek tescil istem belgesi veya resmi senede “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağımı taahhüt ederim” ibaresine yer verilerek taşınmazın siciline “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim/beyan tarihinden itibaren (tescil istem belgesi ile talep edilmişse beyan tarihinden itibaren) üç yıl içerisinde satılmayacağı yönünde taahhüdü vardır.” şeklinde belirtme yapılacak.

Belirtmenin Terkini

Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında beyanlar hanesine işlenmiş olan belirtmede yer alan üç yıllık sürenin dolmasından sonra yapılacak terkin başvurularında, terkinin yapılması;

3 yıllık süre dolmadan malik tarafından terkin talebi halinde ise nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine hususun soru konusu yapılması ve alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi gerekecek.

Beyanın İşlenmiş Olduğu Taşınmazlar Üzerindeki İşlemler

Bu şekilde edinilmiş taşınmazlarda her türlü şerh ile sınırlı ayni hak tesisi mümkün bulunmakla birlikte şerh süresince malikin talebi dışında yapılan işlem sonuçları nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine ivedilikle bildirilecek.

İşlem Sonucu Yapılacak Bildirim

Yönetmeliğin (b) bendi kapsamında hazırlanacak uygunluk belgesi doğrudan Genel Müdürlüğükçe (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca) verileceğinden, yapılan taleplere yönelik işlemlerin tamamlanması ve ilgili belirtmenin beyanlar hanesine işlenmesini müteakip tapu müdürlüğünce resmi senet, değerleme raporları, bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile yabancıya ait kimlik belgesi (ülke kimliği ya da pasaport), adres ve özellikle iletişim bilgileri (elektronik posta, telefon numarası) eklenmiş üst yazı ile (Bölge Müdürlüğü aracılığı olmadan) doğrudan Genel Müdürlüğümüze (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına) EBYS aracılığı ile gönderilecek.

Kaynak: Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi
Kategoriler
05326519412

adresimizmir.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
UA-128180531-1